Past Principals


Pavalar

Mr.T.A.
Thuraiappapillai

      


Mr.K.Chinnappah

 


Mr.T.Jayaratnam


Mr.M.Makadevan


Mr.P.Kumarasamy


S.Sivasubramaniam


Mr.P.
Kanagasabapathy


Mr.A.Ramasaamy


BiramaSri.K.
Rathneswaraiyar


Mr.P.Somasundaram


Mr.T.
Shanmugasuntharam


Mr.V.Kanthaiya


Mr.K.Nagaraja


Mr.P.Suntharalingam


Mrs.S.
Ananthasayanan


Mr.K.Velsivananthan

Teachers – 2010

 

 

Mr.S.Sayanthan B.A,PGDE(Dist),M.Ed(Dist)

Teaching Service since:

Teaching Service in Mahajana:

 

Mr.E.Thuraisingam B.Com,PGDE M.Ed

Teaching Service since:

Teaching Service in Mahajana:

 

Mr.M.Maniseharan B.Sc,PGDE

Teaching Service since:

Teaching Service in Mahajana:

 

Mrs.S.Visvalingam Sp.Traine (Maths)

 

Mr.S.Thevakumaran B.A,PGDE,M.Ed

 

Mr.N.Punithathayaparan B.Sc,PGDE

 

Mrs.P.Loganathan Sp.Trained(Science)

 

Miss.R.Sampanthar B.A,PGDE

 

Mrs.B.Ganesathurai B.A,PGDE

 

Mrs.T.Sounthararajan Dip.in(Music),PGDE

 

Mrs.R.Kesavan B.A,PGDE(merit)

 

Mrs.L.Subendran Sp.Trained(Home Sci)

 

Mr.E.Gareswaran B.A,PGDE

 

Mrs.A.Kugathasan B.A,PGDE

 

Mrs.S.Sayanthan Sp.Trained(Primary), B.A,PGDE(merit),M.Ed.

 

Miss.V.Pathmalogini Sp.(Trai)Science

 

Mrs.V.Amarakulasingam Sp.(Trai-Social Stu),B.A

 

Mr.V.Viyayabaskar B.Com(Hons),PGDE(merit)

 

Mrs.A.Vimalathasan B.Sc(Hons),PGDE(merit)

 

Mrs.S.Kirubakaran B.Sc(Hons),PGDE

 

Mr.E.K.V.Johnson B.Sc(Hons),PGDE

 

Mr.S.Murugamoorthy Sp(Trained)English,Dip.in.English

 

Mrs.M.Murugamoorthy B.A,PGDE(merit)

 

Mrs.P.Sivasiva B.A,PGDE(Dist)

 

Miss.R.Senagaratnam B.A.(Hons),PGDE(merit)

 

Mrs.J.Myilvakanam Sp.Trained(Primary)

 

Mr.T.Thayananthan B.A,BEd,Dip.in Teaching(Primary)

 

Mrs.V.Sivananthan B.B.A

 

Mr.S.Sriskantharajah B.A(Hons)

 

Mr.E.Thayaharan B.Com,PGDE

 

Mrs.I.Veerasakthyruban B.FA(Dance)

 

Mrs.U.Gunanesan Dip.in Dance,PGDE

 

Mr.N.Kumaravel Spl(Trained-Dance)

 

Mr.V.Umasuthan Sp(Trained-English)

 

Miss.S.Ambalikai Dip.in Teaching(Maths)

 

Mrs.K.Sivaruban Dip.in Teaching(Primary)

 

Mr.S.Sathiyanarayanan B.Sc(Hons)

 

Mr.K.Vanimuhunthan B.Sc,PGDE

 

Miss.K.Ayranee B.B.A(Hons)

 

Mrs.S.Biratheepan B.A(Hons)

 

Mrs.V.Jegasooriyar B.A(Hons)

 

Mrs.T.Vamadevan Dip.in Teaching(Science)

 

Mr.S.Kamalamohan Dip.in Teaching(P.T)

 

Mr.S.Sivaakaran Dip.in Teaching(Sp1.Ed)

 

Mrs.T.Ganeshananthan Sp.Trained(Science) B.A,PGDE

 

Mr.G.Kantharuban Dip.in Teaching(Maths)

 

Mr.P.Palamurali B.A.(Hons),PGDE

 

Mr.S.Sivakaran Dip.in Teaching(Science) B.A,Dip. In Edu

 

Mr.R.Kuhananthan B.Sc,PGDE,M.Ed

 

Miss.V.Subasini Dip.in Teaching(English)

 

Miss.S.Sumathy Dip.in Teaching(LS&IT)

 

Mrs.A.Sivakaran Dip.in Teaching(Primary) B.A

 

Mr.R.Thileepan Dip.in Teaching(Drama & Theatre)

 

Miss.R.Piragasini Dip.in Teaching(English medi.Maths)

 

Miss.V.Piriya Dip.in Teaching(English medi.Maths)

 

Mrs.S.Jeyakumar Sp.Trained(Primary)

 

Mrs.K.Thevadasan Dip.in Teaching(Primary)

 

Mrs.J.Sritharan Sp.Trained-Primary ,B.A

 

Mrs.S.Sasitharan B.A, Sp.Trained(Primary)

 

Mrs.S.Sritharan B.A.(Hons),PGDE(merit),NDE

 

Mr.T.Thiruganesarajan B.FA(Art)

 

Mr.V.Kangatharan B.Sc,PGDE

 

Mrs.U.Rajamathan B.A(Social Science) English Medi.

 

Mr.K.Mayilvakanam G.C.E (A/L)

 

 

Temporarily Attached Teachers

 

Mrs.N.Senthuran B.F.A

 

Mrs.S.Mathyseelan B.F.A

 

Mr.M.Vishnudevan B.Sc(Agri.)

 

Teachers Sponsored By OSA

 

Miss.S.Piraveena Diploma in MSO,DTP

 

Mr.G.Puveenthan B.Sc in Computer Science,MSO,Software Eng.

 

Mrs.J.Subajini G.C.E(A/L)

 

Miss.V.Vijitha B.A(Hons)

 

Mr.J.Jesuratnam B.A

 

Mr.S.Gowriswaran

 

வெல்லுக மகாஜன மாதா

Events